Sløjfning af olietanke i Randers kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når en olietank tages ud af brug eller har overskredet sløjfningsterminen skal den sløjfes. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Det samme gælder, når du graver en nedgravet olietank op - også hvis den er afblændet/ sandfyldt. Anmeldelsen foretages ved at indsende en "Erklæring om sløjfning af olietank". Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

Din olietank kan blive for gammel
Der er fastsat sløjfningsterminer for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie. Sløjfningsterminen udgør tidspunktet for, hvornår tanken senest skal være taget ud af drift. Tankens levetid afhænger af dens alder og type. Det er ejers ansvar at sikre, at olietanke sløjfes indenfor de gældende sløjfningsterminer.

Inden selve sløjfningen skal du sikre, at evt. restindhold af olie i tank og rør er fjernet.

Hvis du vælger at lade tanken ligge/stå, skal sløjfningen efter tanken er tømt for olie udføres ved, at påfyldningsstudsen og evt. udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes (lukkes), så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Vi anbefaler, at man lader professionelle udføre arbejdet for at sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer tømmes korrekt samt at tanken efterfølgende bliver afblændet efter gældende lovgivning.

For at få tømt, afblændet eller opgravet din olietank kan du henvende dig til eksempelvis: kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke, autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører, eller entreprenører.

NB! Tømte olietanke kan afleveres på kommunens genbrugspladser eller ved henvendelse til én af områdets produkthandlere.

opgravning af olietank

Særligt for sløjfningen af nedgravede olietanke
Skal din nedgravede tank sløjfes, anbefaler Randers Kommune, at tanken graves op. Her skal både tank og rørforbindelser graves op og fjernes fra ejendommen. I forbindelse med fjernelse af tanken fra ejendommen skal man sikre, at der ikke sker spild på jorden.

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor færdsel med tunge køretøjer finder sted eller tæt på bygninger, og du ikke ønsker at grave den op, anbefaler kommunen at tanken sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Bemærk!
Brugte nedgravede olietanke under 6000 liter ikke må nedlægges på ny. Nedgravede tanke under 6.000 l må ikke flyttes, medmindre det sker med henblik på sløjfning ved opgravning og efterfølgende aflevering til produkthandler.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvad kan jeg gøre for at forebygge uheld fra min olietank?
Du kan selv gøre flg.:

Hold øje med dit olieforbrug. Hvis forbruget pludselig stiger kan det skyldes, at der er gået hul på tanken eller på rørforbindelserne til oliefyret.
Undgå spild i forbindelse med tankning.
En overjordisk ståltank må aldrig sættes direkte på jorden.
Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan observere, om tanken er utæt.
Det vil være fornuftigt at få din oliefyrsmontør til at vurdere tilstanden af dit anlæg. Oliefyrsmontøren vil også kunne rådgive dig om hvordan du bedst kan undgå en forurening.

Forsikringsordningen for villaolietanke
Olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, er omfattet af en forsikringsordning.

Hvis der ved sløjfningen konstateres tegn på forurening skal Randers Kommune straks kontaktes.
Du kan læse mere om forsikringsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside og Topdanmarks hjemmeside.

Akut forurening
Enhver, der forårsager forurening af jord og vand (herunder kloak) eller konstaterer en forurening, skal hurtigst muligt underrette Miljø og Teknik, i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø, skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.

Kontaktoplysninger

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C

Tlf: 89 15 15 15

Email: randers.kommune@randers.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Randers kommune

Vi vil godt have sløjfet en olietank.

Vi vil godt have sløjfet en olietank. Venlig hilsen Daniel, Randers

Pris på sløjfning af olietank.

Vi vil gerne have en pris på søgning af olietank. Vores hus ligger i Randers. Venlig hilsen Henning, Randers

Afbrænding og afmelding af jordtank.

Afbrænding og afmelding af jordtank. Venlig hilsen Jørgen, Randers

Tilbud på opgravning og lokalisering.

Jeg har en 4000 liter olietank, der er nedgravet. Jeg ville gerne have et tilbud på opgravning og lokalisering. Derudover ville jeg måske gerne have jorden omkring tanken undersøgt. Venlig hilsen Emil, Randers

Jeg skal have sløjfet min olietank.

Jeg har en olietank, som jeg gerne ville have sløjfet. Den er ikke tømt, hvornår ville i kunne løse denne opgave? Venlig hilsen Simon, Randers

Et tilbud på opgravning af en olietank.

Jeg vil gerne indhente et tilbud på opgravning af en olietank. Venlig hilsen Ida, Randers

Sløjfning af nedgravet tank på 1200 liter.

Sløjfning af nedgravet tank på 1200 liter fra 1979? Jeg bor i Randers kommune. Venlig hilsen Henrik, Randers

Opgravet og fjernet glasfiber olietank.

Tak for givende samtale i dag, for at få opgravet og fjernet glasfiber olietank på matrikel. I nedennævnte mail kan du se hvad jeg gerne vil have et tilbud på – og hører gerne om der eventuelt er mere du vil anbefale udført / justeret. Jeg har fået oplyst af min mor i går, at…

Vi skal have opgravet vores olietank.

Vi har købt en ejendom, hvor vi har fået oplyst at der er en nedgravet olietank. Hvad er prisen for lokalisering af olietank og opgravning af olietank/beholder? Og er der noget vi skal være opmærksom i den forbindelse? Venlig hilsen Henrik, Randers

Pris på lokalisering og opgravning.

Vi har købt en ejendom, hvor vi har fået oplyst at der er en olietank nedgravet. Hvad er prisen for lokalisering af olietank og opgravning af olietank? Er der noget vi skal være opmærksom i den forbindelse? Venlig hilsen Henrik, Randers