Sløjfning af olietanke i Odense kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er dit olietankanlæg lovligt?
Hvis et anlæg, der skulle have været taget ud af brug, forårsager en forurening, kan det blive en dyr affære for ejer og bruger. Den lovpligtige fælles forsikringsordning, der normalt dækker udgifterne til undersøgelse, oprensning og reetablering, dækker nemlig kun forureninger fra lovlige anlæg.

Hvornår skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?
Dette afhænger bl.a. af om tanken er placeret over eller under jorden.
Er du i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand? Så kontakt din sagkyndige oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

Hvis du ikke bruger dit olietankanlæg længere, skal det sløjfes
Efter olietankbekendtgørelsens § 31 sløjfes en tank ved at eventuelt restindhold i anlægget fjernes og påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Du kan også vælge af fjerne anlægget fra ejendommen.
Kommunen skal senest 4 uger efter sløjfning have meddelelse om, at anlægget er fjernet eller sløjfet, hvordan det er gjort. Og det skal vises på en kortskitse, hvor på ejendommen tanken har været i brug.
Vi anbefaler, at du før sløjfningen kontakter Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer på tlf. 76 63 19 17 for råd og vejledning om, hvordan du undgår, at din ejendom bliver registreret som muligt forurenet (kortlagt på v1) på grund af olietankanlægget.

Ved at pejle, hvor meget olie der er i tanken og føre et beholdningsregnskab, har du mulighed for at opdage en eventuel utæthed, inden det går rigtig galt. Så undgår du måske en kæmperegning for oprydning efter en forurening.

opgravning af olietank

Fjern tankanlægget
Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank og dens rør op, når du sløjfer det.
Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring tank og forsyningsrør, så dækker olietankforsikringen kun 6 måneder fra anlægget er taget ud af drift. En evt. jordforurening skal du straks meddele til os.
Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have stor økonomisk betydning for dig som grundejer.
Er der fare for sammenstyrtning ved fx tung kørsel oven på tanken, anbefaler vi også, at den graves op.

Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a. at:

overjordiske tanke skal være forsynet med overfyldningsalarm.
tankanlægget er en tank med tilhørende rørsystem.
at der kun må være ét rør mellem tank og fyr.
ved etablering af ny tank skal rørsystemet også leve op til kravene i olietankebekendtgørelsen.
når tanken skal tages ud af brug (sløjfes), skal ejeren sørge for, at anlægget tømmes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
arbejdet skal udføres af en sagkyndig, som dels er tilknyttet en virksomhed, der udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker den pågældende type arbejde.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

For at undgå der sker oliespild til omgivelserne, skal du som ejer eller bruger tjekke anlæggets tæthed. Dette skal du gøre på baggrund af et beholdningsregnskab, hvor der holdes styr på påfyldte og forbrugte oliemængder. Anlægget skal til dette formål, være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller.

Du skal føre regnskab over beholdningen i tanken (hvordan du pejler, kan du se her), påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal du løbende måle med forbrugsmåleren. Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned.

Regnskabet føres sådan, at der udføres en beregning af forskel mellem
a) den målte ændring af beholdningen i tanken og
b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Undtagelser fra kravet om forbrugsmåler og timetæller er overjordiske anlæg hvor både tank og rør er fuldt synlige. Hvis forbrugsmåler eller timetæller udelades skal kontrollen med tætheden foretages ved månedlige udvendige inspektioner. Resultater og tidspunkter, af de udvendige inspektioner skal skrives ind i en journal, som skal opbevares i 5 år. Det er så ikke nødvendigt, at pejle oliebeholdningen og føre beholdningsregnskab.
anlæg med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Det er en forudsætning, at anlægget er tilsluttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Beholdningsregnskabet skal opbevares i 5 år.
Anlæg der ikke er omfattet af ovennævnte undtagelser, skal være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller.

Nedgravede stålrør
Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (fx rør, der både er galvaniserede og plasttapebeviklet) senest 30 år efter installation.

Kontaktoplysninger

Odense Kommune, Vand og Natur 

Nørregade 36
5000 Odense C

Tlf: 65 51 25 89

Email: miljo@odense.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Odense kommune

Tilbud på gensløjfning og opgravning af olietank.

Jeg kunne godt tænke mig et tilbud på gensløjfning og opgravning af en nedgravet olietank på 2500 liter. Jeg bor i Odense kommune. Venlig hilsen Simon, Odense

Fjernelse af 1400 liter nedgravet olietank i lade.

Jeg har en fristående olietank på 1400 liter i en lade, som skal fjernes. Jeg bor i Odense kommune. Venlig hilsen Morten, Odense

Tilbud på gensløjfning af olietank

Kan i være behjælpelige med et tilbud på gensløjfning af olietank? Adressen er i Odense kommune. Venlig hilsen Alexander, Odense

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Kan i give os et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank. Vi bor i Odense kommune. Venlig hilsen Hans, Odense

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Jeg skal bede om et tilbud på gensløjfning af min nedgravet olietank. Hvornår vil i kunne udføre opgaven, da det haster? Venlig hilsen Simon, Odense

Opgravning af 1500 liter olietank.

Jeg er i gang med at sælge mit hus og skal i den forbindelse have gravet min 1500 liter olietank op. Derudover vil jeg også gerne have lavet en forureningsundersøgelse omkring tanken. Venlig hilsen Rebecca, Odense

Min olietank skal graves op.

Jeg er i gang med at sælge mit hus og skal i den forbindelse have opgravet en olietank. Derudover skal der også tages jordprøver. Venlig hilsen Magnus, Odense

Vi skal bruge et tilbud på opgravning af olietank.

Vi har netop købt et hus fra 1971 i Odense, hvor der ligger en nedgravet olietank i indkørslen. Den er ikke længere i brug og er blevet afblændet af professionelle sidste år. Vi kunne godt tænke os, at få den gravet op og få fyldt hullet igen, så vi kan bruge indkørslen. Kan I give…

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Jeg har sat mit hus til salg, og skal i den forbindelse bede om et tilbud på gensløjfning af min olietank. Derudover vil jeg gerne have lavet jordbundsundersøgelser omkring tanken. Venlig hilsen Lis, Odense

Vi skal have fjernet vores fritstående olietank.

Vi skal have fjernet vores fritstående olietank, jeg tror den skal skæres i stykker. Jeg bor i Odense kommune. Venlig hilsen Lene, Odense