Sløjfning af olietanke i Odder kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Din olietank kan blive for gammel eller du har valgt at etablere en anden opvarmningsform. Der er regler for, hvordan du skal sløjfe din tank afhængig af, hvor stor den er og om den er i stål eller plast.
Læs om sløjfningsregler for ståltanke under 6000 liter og om sløjfningsregler for plasttanke under 6000 liter

Når brugen af din olietank varigt ophører skal
• Tank og rørføring tømmes helt for indhold - bundsuges. Hvis tanken efterlades i jorden anbefales det, at den fyldes med rent sand.
• Anlægget (tank og rør) skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
• Det anbefales at grave tanken op (dog ikke lovmæssigt krav).

Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke. Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen.
Afblænding kan foretages af autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører.
Opgravningen kan foretages af entreprenører.

opgravning af olietank

Vælger du at opgrave tanken anbefales du følgende
• Tankgraven inspiceret af uvildig miljøteknisk rådgiver
• Der udtages repræsentative jordprøver som dokumentation for, at anlægget ikke har medført jordforurening
• Sløjfningen af tanken anmeldes til kommunen via Byg og Miljø:

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvad gør du hvis skaden er sket?
Hvis skaden sker, er det vigtigt at få standset en eventuel udsivning af olie så hurtigt som muligt. Du kan få hjælp ved at ringe til teknisk forvaltning i din kommune eller til din olieleverandør. Det er også vigtigt, at der hurtigt bliver gjort noget for at fjerne eller begrænse oliespildet i jorden. Derfor skal du straks kontakte din kommune og Topdanmark, når olieforureningen er konstateret, eller hvis der er formodning om et olieudslip. Du skal være opmærksom på, at du skal anmelde skaden til Topdanmark senest 6 måneder efter, at du konstaterede eller formodede, at der var sket en skade for at kunne få erstatning.

Forsikringsordning for villaolietanke
Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal, er bolig er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S. Forsikringen dækker oprydninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg.

Er jorden misfarvet, lugter af olie eller konstateres der en forurening skal Odder Kommune, Natur og Miljø underrettes.

Der gælder særlige regler for olietanke på listevirksomheder - dvs. virksomheder som skal have en miljøgodkendelse. Som hovedregel gælder dog for disse, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen er at betragte som minimums bestemmelser. For listevirksomheder vil kravene til olietanke som hovedregel skulle indarbejdes i miljøgodkendelsen.

Kontaktoplysninger

Odder Rådhus
Rådhusgade 3
8300 Odder

Tlf: 87 80 33 33

Email: odder.kommune@odder.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Odder kommune

Hjælp til at afmelde min olietank.

Hej! Jeg giver hermed Fensmark Service Miljø ApS. Fuldmagt til at afmelde min olietank. Efterfølgende varmes ejendommen op med fyringsolie med en indvendig godkendt olietank. Ejer sørger selv for indberetning til Horsens Kommune omkring ny indvendig olietank. Venlig hilsen Thomas, Odder

Lokalisering, fritlægning og kontrol af olietank.

Hej Fensmark. Jeg ønsker et tilbud på lokalisering, fritlægning, kontrol og afblænding af en 1500 liter olietank, samt dokumentation for dette. Jeg har den originale tankattest og omtrentlig placering af olietanken. På forhånd tak. Venlig hilsen Martin, Odder

Pris på fjernelse af nedgravet olietank.

Vi ønsker tilbud på fjernelse af nedgravet olietank på 2.500 liter, med en diameter på 1150 mm. Tanken er 40 år gammel. Tanken ligger under et område med delvis græs og asfalt ovenover. Vi ved godt, at vi ikke behøver at fjerne den – men ønsker at tage stilling til muligheden – bl.a. afhængig af…

Opgravning og bortskaffelse af olietank.

Jeg har en nedgravet olietank jeg gerne vil have gravet op og bortskaffet. Det er en 1500 liter ståltank belagt med 2mm glasfiberarmeret polyester, fabrikationsåret er 2003. Tanken er ikke blevet tømt eller sløjfet. Jeg ved ikke om der skal tages jordprøver også, eller hvad der kræves rent lovmæssigt for forsvarlig bortskaffelse? Venlig hilsen Stephen,…

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg har nogle spørgsmål ang. bortskaffelse af olietank og fyr. Vi skal af med en fritstående olietank på 1200 liter og oliefyr. Begge dele er afmonteret og står i vores garage. Olietanken er kørt tom, men endnu ikke renset og korrekt sløjfet. Hvad koster det at få foretaget en oprensning og modtage sløjfningsattest til kommunen,…

Tankscreening af olietank.

Vi er i tvivl om vi stadig har en olietank i jorden. Hvad koster det at få tjekket det ud? Venlig hilsen Malene, Odder

Tilbud på tømning og sløjfning af olietank.

Kan jeg få et tilbud på tømning og sløjfning af olietank? 1500 ltr. tak – ca. 400 liter olie. Venlig hilsen Thomas, Hundslund

Dokumentation for at olietank er sløjfet korrekt.

Jeg er ved at sælge en ejendom, hvor der ikke foreligger en sløjfningsattest. Købers rådgiver ønsker dokumentation for, at olietanken er sløjfet korrekt, og vi skal derfor have en mand ud til at bekræfte dette. Jeg kan se på jeres hjemmeside at vi er i spændet 2.200-5.000 for at undersøge dette, da olietanken ikke skal…

Pris på at få opgravet og fjernet en olietank.

Vil I give en pris på at få opgravet og fjernet en olietank? Jeg har indsat en BBR meddelelse, der viser hvor på grunden olietanken ligger. Desuden har jeg indsat nogle billeder af huset, som viser adgangen, og at man nok bliver nødt til at køre rundt om huset via græsset, da der nok ikke…

Pris på sløjfning af nedgravet olietank.

Pris på sløjfning af nedgravet olietank. Venlig hilsen Frank, Odder