Sløjfning af olietanke i Norddjurs kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne?
Er du i tvivl, kan du her på siden læse om de vigtigste miljøregler for olietanke.

Måske skal din oliefyrstekniker eller din skorstensfejer forbi og ændre installationen eller blot kontrollere, om olietanken lever op til de nye regler.

Hvornår skal en olietank sløjfes?
Miljøreglerne skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke.

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål
Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
Typegodkendte olietanke produceret før år 2000, som er udvendigt glasfiberbelagte, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af stål
Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem (indvendigt korrosionsbeskyttede) skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af plast
Tankene skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
Dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Nedgravede plasttanke
Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.
Øvrige plasttanke skal sløjfes senest 45 år efter nedgravning.
Hvis du har fået eller får anden opvarmning end oliefyr
Hvis din olietank tages varigt ud af brug - for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas - skal tanken sløjfes.

Hvis brugen af en tank varigt ophører, skal den sløjfes. Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Husk, du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.

Anmeld og afmeld din olietank på Byg & Miljø
Tømning og afblænding bør udføres af et autoriseret VVS-firma, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, der efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Hvis der konstateres forurening, ved at jorden er misfarvet, lugter af olie, eller at der er andre tegn på jordforurening, skal kommunen straks kontaktes.

Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (f.eks. en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Tjek din olietank - ansvarsregler kan koste dyrt
I tilfælde af olieudslip fra din olietank er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. For villatanke er det lovpligtigt at have tegnet en ansvarsforsikring.

Det har du automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle.

Vær opmærksom på, at forsikringen ophører ca. 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug. Er du i tvivl, om du er dækket, kan du kontakte dit olieselskab.

Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden.

I så fald skal du selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Alle villatanke skal have étstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm.

Er du i tvivl, er det en god idé at kontakte din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden.
Er uheldet ude, olietanken springer læk eller du opdager et spild.
Hvis uheldet er ude, olietanken springer læk eller du opdager et spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand til jorden, vandløb, søer eller havet:
RING til alarmcentralen 1-1-2
Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:

• Opgive navn, adresse og telefonnummer
• Oplyse om uheldsstedet
• Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet, så ulykken standses og afværges. Beredskabet vil sørge for kontakten til miljømyndigheden.

Underretning om jordforurening
Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal Kommunen underrettes og arbejdet standses i det forurenede område.

Underretning kan ske til Norddjurs Kommune som henviser til den medarbejder, der har med jordforurening at gøre.

Hos kommunen kan du endvidere få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Vi vil også sørge for, at du kan få svar på, hvordan en oprydning foregår samt reglerne for håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Kontaktoplysninger

Norddjurs Kommune

Tlf: 89 59 40 19

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Norddjurs kommune

Gammel nedgravet olietank skal fyldes og afblændes.

Vi har en gammel nedgravet olietank som skal fyldes og afblændes. Venlig hilsen Carsten, Brøndby

Jeg overvejer at få opgravet en sløjfet olietank.

Hej. Jeg overvejer at få opgravet en sløjfet olietank i en villahave.  Jeg har en udvidet ejerskifeforsikring der dækker oprensning olieforurening, såfremt der udstedes et påbud af myndighederne. (bor i Brøndby kommune) Ved i om der altid udstedes et påbud, hvis der skule være forurening fra tanken? Der er ingen konkret mistanke om forurening fra tanken,…

Kan i opgrave min olietank?

Jeg overvejer, at få opgravet min sløjfet olietank i vores villahave. Kan i hjælpe mig med denne opgave? Jeg bor i Brøndby kommune. Venlig hilsen Søren, Brøndby

Opgravning og forureningsundersøgelse af olietank.

Vi bor i Brøndby kommune og har en olietank på vores grund. Olitanken blev installeret i forbindelse med husets opførsel i 1973. Tanken er blevet rengjort i 2009, men vi ville gerne have gravet den op og tjekket for forurening. Kan i give os en pris? Venlig hilsen Christian, Brøndby

Vi skal have gensløjfet olietanken hurtigst muligt.

Vi skal have gensløjfet olietanken på ovenstående hurtigst muligt 😊 Ejer vidste ikke at der var en gammel olietank, hvorfor hun heller ikke kan udpege den nøjagtige placering. Sig til hvis jeg skal sende tegning, hvor den fremgår. Venlig hilsen Buster, Brøndby

Sløjfningsattest på 4000 liter glasfiberarmeret olietank.

Jeg skal bruge en sløjfningsattest på min nedgravet 4000 liter glasfiberarmeret olietank som er sløjfet ifølge regningerne fra kommunen for ca. 10 år siden. Venlig hilsen Henrik, Brøndby

Uforpligtende tilbud på fjernelse af olietank.

Vi søger et uforpligtende tilbud på fjernelse af olietank, samt karet den står i, og hvad der ellers høre til den. Venlig hilsen Mikkel, Brøndby

Lokalisering og bortskaffelse af olietanke.

Hej. Jeg har en forespørgsel på Lokalisering, opgravning og bortskaffelse af nedgravede olietanke. Venlig hilsen Jan, Brøndby

Fjernelse af gammelt oliefyr.

Jeg ville gerne have fjernet mit gamle oliefyr, på min adresse i Brøndby kommune. Venlig hilsen Kim, Brøndby

Lokalisering af 2 olietanke.

Vi er ved, at sælge et rækkehus i Brøndby. Købers advokat har bedt om at få lokaliseret de to olietanke, som skulle være på vores grund. Hvad tager I for at få lokaliseret olietankene? Venlig hilsen Casper, Brøndby

Vi skal have tømt og afblændet vores olietank.

Vi skal sælge vores hus og mangler desværre dokumentation på, at olietanken er tømt og afblændet. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Mohammad, København

Jordprøver omkring nedgravede olietank

Vi vil gerne have foretaget jordprøver omkring vores nedgravede olietank. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Benny, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

I følge BBR ligger der en nedgravet olietank på min grund, jeg ved dog ikke hvor den er. Kan i eftersøge den og derefter tage jordprøver. Venlig hilsen Patrik, København

Hvad koster det at få gensløjfet min nedgravet olietank?

Hvad koster det, at få gensløjfet min nedgravet olietank? Jeg ved hvor den ligger. Adressen er i Københavns kommune. Venlig hilsen Katrine, København

Opgravning eller gensløjfning af olietank på 6000 liter.

Vi skal have opgravet eller gensløjfet vores nedgravet olietank på 6000 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Dorthe, København

Tilbud på jordprøver ved nedgravet olietank.

Kan i give os et tilbud på, at få taget jordprøver ved vores nedgravet olietank på 2500 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Jacob, København

Pris på opgravning og fjernelse af olietank.

Kan i give en pris på opgravning og fjernelse af olietank? Tanken er på 4000 liter og vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Thomas, København

Vi skal have taget noget jordprøver.

Vi er ved at købe et hus, hvor der ligger en olietank. Vi kunne godt tænke os, at få taget nogle jordprøver, kan i hjælpe os med det? Venlig hilsen Jacob, København

Tilbud på opgravning og jordprøver af olietank.

Jeg skal bruge et tilbud på opgravning af vores olietank samt jordprøver. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Louise, København

Lokalisering og gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank på vores grund. Tanken skal lokaliseres, gensløjfes og der skal tages jordbundsprøver. Venlig hilsen Jonas, København

Sløjfning af nedgravet kugletank evt. med fyldning af sand.

Forespørgsel: Sløjfning af 1500 l nedgravet kugletank. evt. med fyldning af sand. Søren, København

Sløjfning af olietank samt jordprøver.

Sløjfning af olietank samt jordprøver. Venlig hilsen Yoanna, København

Pris på tankscreening.

Vi vil gerne have I kommer og finder placeringen af vores tank for os. Vi tror den ligger bagom huset. Kan i give os en pris? Venlig hilsen Thao, København

Olietank skal tømmes for olie.

Hej Min olietank står på gulvet i stalden. Den kan nemt transporteres ud på en plads bag gården, hvorfra den kan afhentes af en skrothandler. Tanken måler 2m x 1m x 1m = 2 m3 = 2000 liter. Oliestanden er 14 cm = 280 liter. Tanken skal tømmes for olie, opskæres og renses før skrothandleren…

Opgravning af 1600 liter olietank.

Opgravning af 1600 liter olietank i forhaven, tæt på vejen og nem at komme til. Jeg bor i København kommune. Venlig hilsen Mathias, København

Opgravning af olietank samt afmelding til kommunen.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på opgravning af olietank samt efterfølgende udfyldning af papirer og indsendelse til kommunen. Vi ved ikke, hvor den ligger på grunden. Venlig hilsen Lotte, København

Jeg ville gerne have flyttet min olietank.

Jeg har en ny olietank som står i indkørslen. Vi ville gerne flytte den 10 m længere op, så den kommer bag ved huset. Der er ca. 200 liter tilbage på tanken. Venlig hilsen Regina, København

Kontrol og afblænding af nedgravet tank fra 1984.

1) Kontrol og afblænding af nedgravet tank fra 1984. Tanken blev vakuumsuget i 2012, men ikke sløjfet. Påfyldningsstuds i brønd og udluftningsrør i hæk ca. 0,5 m fra brønden. I højre side af indkørsel. Kastrup 2) Søgning efter gammel tank fra 1963, som blev sløjfet og muligvis opgravet i 1984. Ønsker dokumentation for at tanken…

Pris på opgravning og fjernelse af olietank.

Forespørgsel: Pris på opgravning og fjernelse af olietank med alt hvad dertil hører. Kathrine, København

Jeg skal have lavet en jordbundsundersøgelse.

Jeg søger nogle der kan hjælpe med en jordbundsprøve i forbindelse med en nedgravet olietank. Det er for en ejendom vi er ved at købe. Venlig hilsen Helle, København