Sløjfning af olietanke i Morsø kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjfningsterminen afhænger af om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af materialet.
Det gælder for alle tankene, at udskiftningen skal ske med udgangspunkt i produktionsåret, og senest den 31. december i året for sløjfning. Når du sløjfer din olietank, skal du anmelde det til kommunen, så den kan blive sløjfet i BBR.
Det er den til enhver tid værende grundejeren, som er ansvarlig for at tanke, som grundejer har kendskab til, og som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt, bliver sløjfet.

Ved sløjfning skal du tømme tanken for indhold. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at opsugning af flere omgange kan være nødvendig. Hvis tanken er nedgravet, anbefaler vi at du gravet tanken op. Hvis du ikke graver tanken op, skal du afmontere påfyldningsstudsen og plomberer tanken, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor der er færdsel med tunge transportmidler, anbefaler vi at du fylder tanken med sand inden afblændingen eller på anden måde sikrer den mod sammenstyrtning.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 31).

utæt olietank og jordforurening

Er der sket en olieforurening fra en gammel, nedlagt olietank, som du aldrig har anvendt eller haft kendskab til, kan du som ny ejer ikke blive gjort ansvarlig for oprensning af forureningen. Forureningen vil blive kortlagt af Region Nordjylland, og en eventuel oprydning vil indgå i almindelige indsats og prioritering af forurenede grunde.

Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko. Der betyder for eksempel specielle afstandskrav og krav til brandmurer. Det anbefales ikke at anbringe en plasttank i et rum med person- eller dyreophold. Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det desuden at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet.

Yderligere information kan fås i Beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker og Morsø Kommunes folder om olietanke under 6.000 liter.

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Morsø Kommune. Uden for kommunens åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Nordjyllands Beredskab. Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Morsø Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven. Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.

Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker forureningsskader. Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse. Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

Tanken skal være på under 6000 liter
Tanken skal være lovlig
Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig
Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden. I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner eller mere.

Kontaktoplysninger

Miljø
Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Tlf: 9970 7000

Email: teknikogmiljo@morsoe.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra omegnen 

Tømning og afblænding af nedgravet olietank.

Hej. Jeg er ved at sælge en ejendom. Det viser sig at der er en 8000 l olietank nedgravet på matriklen. På BBR er der angivet den er i drift, men da ejendommen forsynes via fjernvarme, så er jeg er ret sikker på, at vi kan tømme tanken og få den blændet af. Yderligere vil…

Sløjfet olietank i garage ønskes fjernet.

Forespørgsel: Jeg har en sløjfet olietank stående i garagen, som jeg gerne vil have fjernet. Den har ikke været i brug i cirka et år. Dea, Roslev

Tilbud på rensning og afbrænding af nedgravet olietank.

Forespørgsel: Tilbud på rensning og afbrænding af nedgravet olietank ved sommerhus. Med venlig hilsen Henrik, Roslev

2500 l olietank skal graves op.

Forespørgsel: 2500 l olietank der skal graves op.Den er stadigvæk i brug, og ligger i forhaven. Lilianne, Fur

Vil I give et tilbud på at få lokaliseret en nedgravet olietank?

Forespørgsel: Hej. Vil I give et tilbud på at få lokaliseret en nedgravet olietank?Den ligger ved en ejendom vi er ved at købe, og vil derfor i første omgang gerne have vished om hvor tanken befinder sig.På forhånd tak. Mvh. Diana, Højslev

Jeg skal have fjernet min gamle olietank.

Forespørgsel: Jeg skal have skiftet min olietank, og vil gerne vide, hvad det koster, at få fjernet den gamle tank. Den er på 1200 liter og står i udhus, hvor den kan komme ud fra uden opskæring. Ejendommen hører under Skive kommune. Med venlig hilsen Marianne, Spøttrup

Sløjfning af olietank.

Forespørgsel: En kunde skal have mont. varmepumpe og skal i den forbindelse ha sløjfet 1500 l jordtank. Tanken skal ikke graves op. Skive

Tilbud ønskes på afblænding af olietank.

Forespørgsel: Tilbud ønskes på afblænding af olietank. Med venlig hilsen Peder, Spøttrup

Er interesseret i sløjfning af nedgravet olietank.

Forespørgsel: Hej Er intereseret i sløjfning af nedgravet olietank. Petar, Højslev