Sløjfning af olietanke i Lyngby-Taarbæk kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Mange olietanke fra halvfjerdserne er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Risikoen for et olieudslip bliver større med alderen. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes. Derfor er der fastsat sløjfningsterminer for, hvor gamle olietanke må blive. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, hvordan du tjekker alderen på olietanken

Ved køb eller salg af ejendomme
Det kan være en rigtig god idé at gennemgå ejendommen for evt. gamle olietanke, der ikke er i brug, inden man køber eller sælger.

Overvejer du at skrotte det gamle fyr og skifte til en anden varmekilde i stedet, men er i tvivl om, hvordan du gør, hvad det koster, og hvad du skal vælge? På Energistyrelsens hjememside SparEnergi.dk kan du få gode råd og svar på dine spørgsmål, så du er sikker på at træffe den rigtige beslutning.

Bemærk: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Ved dispensationer fremsendes kopi af tankattest og brev fra Vestforbrændingen om mulig installation inden en nærmere fastlagt dato.

Sløjfningsterminer for tanke til fyringsanlæg kan overskrides, når der er planlagt kollektiv varmeforsyning (omfatter kollektiv varmeforsyning med fjernvarme, som er planlagt indført i det aktuelle boligområde) Vilkårene er:

Sløjfningsterminen kan højst overskrides med 2 år
Kommunen skal give tilladelse til overskridelsen
Ejeren skal senest en måned efter tilladelsen er givet, sende kopi af tilladelsen til Topdanmark med tankattest / foto af skilt på tank samt kopi af brev fra Vestforbrændingen om mulig installation. Topdanmark kontakter derefter ejeren om tankens vedligeholdelsesstand, da tanken skal have en vedligeholdelsesstand som angivet i § 37 i Tankbekendtgørelsen. Topdanmark afgør derefter om olietanken er i en sådan stand, at der fortsat kan ydes forsikringsdækning.
Topdanmark kan dog meddele ejeren, at tankens vedligeholdelsesstand ikke opfylder kravene i § 37 i tankbekendtgørelsen. Det vil betyde, at der ikke kan ydes forlænget forsikringsdækning, og dermed bortfalder kommunens tilladelse til overskridelsen og olietanken skal sløjfes ud fra de gældende sløjfningsregler.

Du skal anmelde og afmelde din olietank
Søg oplysninger om olietanke i det digitale byggesagsarkiv på www.weblager.dk
Oplysninger om din olietank vil blive registreret i Bygge- og Bolig Registeret (BBR). Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på, som kan ses på www.ois.dk.
Alle tanke der tages ud af brug eller etableres, skal skriftligt anmeldes. Du skal også indsende en kopi af din nye tankattest til kommunen. Tankattesten får du udleveret, når du får leveret tanken.
Det udfyldte skema vil derefter fremgå af www.weblager.dk (Byggesagsarkiv) via offentlig adgang, og oplysningerne vil fremgå af det opdaterede BBR-registrering, som kan ses på www.ois.dk under BBR-meddelelse. Du vil indenfor ca. 14 dage efter ændring i BBR modtage ny BBR-meddelelse.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

utæt olietank og jordforurening

Opdager du en læk fra dit olietanksanlæg, skal du straks stoppe spildet. Er der tegn på at dit anlæg har forårsaget en forurening, skal du straks ringe til alarmcentralen på telefon 1-1-2, hvis skaden er akut. Endvidere skal du straks melde det til kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op. Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Olietanke kan give anledning til jordforurening
Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden.
Det har vist sig at især fyringsolietanke, både nedgravede og overjordiske, kan være årsag til kraftig olieforurening af jord og grundvand. I tilfælde af olieudslip er du som tankejer ansvarlig for oprensning af olieforurening.

Dit villaolietanksanlæg er som udgangspunkt dækket af en forsikringsordning, når din tank er lovlig, og du får leveret olie fra de gængse leveringsfirmaer. Når forsikringen kontaktes vil den typisk straks vurdere, hvilke tiltag, der skal foretages på din ejendom. Har du opdaget, at der er sket spild fra dit olietanksanlæg er det en rigtig god ide straks at kontakte din forsikring.

Forsikring mod oliespild for villaolietanke
Olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, er omfattet af forsikringsordningen.

Læs mere om forsikringsordningen for villaolietanke
Får du leveret din olie fra gængse firmaer, er du som udgangspunkt dækket af en lovpligtig forsikring, der dækker udgiften til oprensning af oliespild. kontakt TopDanmark hvis uheldet er ude og dit anlæg har spildt olie.

Hvis du opvarmer din bolig med olie fra en villaolietank, skal du som ejer af en olietank være omfattet af en forsikring. Denne forsikring skal dække udgifter til oprensning af evt. jordforurening, der er opstået i forbindelse med din olietank eller dit oliefyr.

Den 1. marts 2000 oprettede olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab en forsikringsordning, der betyder, at du som udgangspunkt automatisk er forsikringsdækket, hvis du får leveret din olie fra bestemte olieselskaber. På Topdanmarks hjemmeside kan du læse mere om hvilke olieselskaber, der er med i forsikringsordningen og hvilke betingelser, der i øvrigt gør sig gældende i forbindelse med forsikringsordningen. Spørgsmål vedr. forsikringsordningen kan rettes til Topdanmark.

Der er en rigtig god grund til at du skal reagere hurtigt, hvis du opdager, at dit tankanlæg har spildt olie til omgivelserne. Olie, der spildes på en jordoverfladen vil trænge ned i jorden. Jo mere olie, der spildes og jo længere spildet har stået på, jo længere vil olien kunne spredes og jo dybere vil den kunne trænge ned. Olie der har fået lov at sprede sig omkring - og eventuelt under - et hus, er meget dyr og kompliceret at fjerne. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af jordforureningen, kan en kompliceret oliespredning omkring dit hus, kræve at oprensningen af olieforureningen vil stå på i lang tid, og det er desværre noget, som ofte kommer til at berøre dig som beboer.

Når du ringer til kommunen, vil Center for Miljø og Plan typisk straks sende en medarbejder på tilsyn på din ejendom. Tilsynet foretages for at vurdere sagen, herunder om der er sket en jordforurening, og om kommunen har hjemmel i jordforureningsloven til at påbyde en oprensning af jordforureningen. Har kommunen hjemmel til et påbud, vil der blive udstedt et oprensningspåbud. Påbuddet vil formelt blive udstedt til tankejer, men er tankejer forsikringsdækket, kører sagen oftest herefter mellem forsikringens miljørådgiver og kommunen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

males-2142892_640-greenish

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Center for Miljø & Plan - Jord og Grundvand
Team Jord og Grundvand
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 45 97 35 02

Email: miljoplan@ltk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lyngby-Taarbæk kommune

Eftersøgning af nedgravet olietank.

I forbindelse med salg af vores hus kunne vi godt tænke os, at få eftersøgt, om der ligger en nedgravet olietank på vores grund. Venlig hilsen Peter, Lyngby-Taarbæk

Vi skal have tjekket om vores olietank er sløjfet korrekt.

Jeg er i tvivl om vi har fået sløjet vores olietank korrekt og har brug for at sikre det nu, da vi skal sælge vores hus. Venlig hilsen Lone, Lyngby-Taarbæk

Vi har en nedgravet olietank som skal fjernes.

Vi har en nedgravet olietank, som skal graves op og fjernes. Er det noget i kan hjælpe med, og hvad koster det? Venlig hilsen Harald, Lyngby-Taarbæk

Tilbud på gensløjfning og jordprøver af nedgravet olietank.

Kan i sende et tilbud på gensløjfning og jordprøver omkring vores olietank på vores adresse i Lyngby-Taarbæk kommune. Venlig hilsen Gitte, Lyngby-Taarbæk

Min nedgravet olietank på 2500 liter skal sløjfes.

Min nedgravet olietank på 2500 liter skal sløjfes, kan i sende et tilbud. Jeg bor i Lyngby-Taarbæk kommune. Venlig hilsen Freddie, Lyngby-Taarbæk

Tilbud på opgravning af 2500 liter olietank.

Jeg er i gang med salg af mit hus, hvor der er en nedgravet olietank på 2500 liter. Kan I give tilbud på, hvad det koster at få gravet den op? Venlig hilsen Rikke, Lyngby-Taarbæk

Tilbud på undersøgelse af nedgravet olietank.

Jeg vil høre om i kan lave et tilbud på, at få undersøgt vores olietank? Der skal tages prøver af jorden under/omkring olietanken. Der skal evt. laves gensløjfning eller opgravning af olietanken ud fra, hvad prøverne kommer til at vise. Venlig hillsen Michella, Lyngby-Taarbæk

Lokalisering af evt. tidligere tank i baghaven.

Vi ønsker tilbud på følgende: Opgravning og fjernelse af glasfiber olietank 2500 liter + påfyldningsstuds. Tanken er nedgravet i vores indkørsel med fri adgang fra Bagsværd Hovedgade. Tanken har ikke været i brug siden 2006. Den er tømt for olie. Påfyldning af jord samt reetablering af de eksisterende fliser Sløjfningsattest til kommunen vedr. afmelding. Lokalisering…

Vi har brug for at få sløjet olietank og taget prøver omkring den.

Mine svigerforældres hus har en nedgravet olietank, som vi har opdaget udløber i udgangen af dette år. Vi har derfor brug for at få den sløjfet og taget prøver, inden den udløber. Er det noget, I kan være behjælpelige med? Venlig hilsen Marie, Lyngby

Tilbud på sløjfning og opgravning af olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på opgravning samt afblænding af olietank. Hvor hurtigt ville i kunne løse denne opgave? Venlig hilsen Gitte, Lyngby