Sløjfning af olietanke i Lejre kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Her finder du reglerne for olietanke, der er mindre end 6000 liter

Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.
Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke.

Er din olietank lovlig?
Der er de seneste par år sket flere ændringer af reglerne for olietanke og forældede olietanke skal sløjfes. Som udgangspunkt er alle lovlige tankanlæg omfattet af Oliebranchens Olieforureningsforsikring, som Topdanmark administrerer. Vær opmærksom på om din olietank er lovlig, eller om den er faldet for sløjfningsfristen.

Find den gamle tankattest frem eller tjek metalskiltet på olietanken og se, hvor gammel tanken er. Det er tankens fabrikationsår der gælder, ikke det år, den blev installeret.

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommuen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.
Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør
Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hvis uheldet er ude og der er gået hul i din olietank
Ring straks 112. Hvis tanken er tom og skaden er sket, skal du ringe til dit forsikringsselskab samt til Center for Teknik & Miljø, 4646 4646. Uden for vores åbningstid kan du altid ringe 112.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Tlf: 4646 4646

Email: post@lejre.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Lejre kommune

Fjernelse af fristående olietank på 1200 liter.

Kan i fjerne min fritstående olietank på 1200 liter, som står i et skur. Jeg bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Rene, Lejre

Kan i give en pris på sløjfning af olietank?

Vi skal sætte vores hus til salg og skal derfor have sløjfet vores nedgravet olietank, kan i give en pris på dette? Jeg bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Philip, Lejre

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi kunne godt tænke os et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank. Vi bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Frederikke, Lejre

Vi skal have eftersøgt en olietank på vores grund.

Vi skal have eftersøgt en olietank på vores grund, da der i følge BBR ligger en. Jeg bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Bent, Lejre

Hvad vil det koste at grave tanken op?

Jeg har kig på et hus med en nedgravet olietank i indkørslen der er etableret i 1988. Tanken er gravet ned i det samme hul som en tidligere tank på grunden, hvor der er attest på at der ikke var forurening da den blev udskiftet. Tanken er med glasfiberbelægning og er 1500 L. Den har…

Tilbud på jordprøver og gensløjfning.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på jordprøver, sløjfning samt gensløjfning. Jeg bor i Lejre kommune. Venlig hilsen Frederikke, Lejre

Tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg har fået jordvarme og skal have tømt og sløjfet min nedgravede olietank på 2500 liter. Kan i give et bud på dette? Venlig hilsen Steen, Lejre

Tilbud på lokalisering og gensløjfning.

Vi er i gang med at sælge vores hus og skal i den forbindelse have lokaliseret og gensløjfet vores olietank. Kan i give os et tilbud? Venlig hilsen Lotte, Lejre

Rensning af 2500 liters cylinderolietank.

Rensning af nedgravet 2500 liters cylinderolietank, som ikke er i brug. Installeret gasfyr, så rensning af tanken skal være med henblik på lovlig sløjfning af tanken. Venlig hilsen Kasper, Lejre

Bortskaffelse af plast olietank.

Bortskaffelse af plast olietank. Den er ikke ned gravet og står tæt på vejen. Der er et sted mellem 200-300 liter fyringsolie i den. Venlig hilsen Kasper, Lejre