Sløjfning af olietanke i København kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du har sløjfet/afblændet en olietank, skal du anmelde det til kommunen. Det skal du også, hvis du har fået en ny olietank.

Sløjfning og bortskaffelse af olietank
Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og blændes af, så man ikke kan fylde olie på igen
Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie. Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken. Det er ejerens eller brugerens ansvar, at vi får afmeldingen - ikke blikkenslageren, der har udført arbejdet.
Hvis du vælger ikke at grave din udtjente olietank op, anbefaler vi, at du fylder sand i olietanken, hvis den ligger under en kørevej. Der er dog hverken krav om, at nedgravede olietanke skal graves op eller fyldes med sand.

Kontakt et slamsugerfirma
For at få olietanken tømt anbefaler vi, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til Storkøbenhavns Modtagestation for olie- og kemikalieaffald, U-vej 7 (Prøvestenen), 2300 København S.

Tøm selv tanken
Hvis du selv vil tømme tanken, kan du aflevere op til 25 kg olieaffald pr. dag på kommunens genbrugsstationer:

Den sidste rest af olieslam fra tanken kan suges op med høvlspåner eller kattegrus, og bortskaffes med dagrenovationen.

opgravning af olietank

Regler for nedgravede olietanke
Vi vil anbefale, at du graver tank og rør op. På den måde kan du få vished om, at der ikke er sket forurening i jorden fra olietank eller rørforbindelser. Vi vil også anbefale, at du får udtaget nogle jordprøver fra tankudgravningens sider og bund for at dokumentere at jorden er ren.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Skrotning af tanken
Hvis olietanken er opstillet over jorden, kan den fjernes. Tanken skal være tømt og grundigt renset. Olietanke kan afleveres på genbrugsstationen, men skal forinden være skåret op i mindre stykker og renset. Ståltanke skal lægges i containeren til jern, og tanke af plast eller glasfiber skal lægges i brændbart affald.

Olietanke af stål kan også afleveres til en skrothandler, men skal renses forinden.
Sløjfningsterminer for villaolietanke
Tanke under 6.000 liter skal tages ud af brug og sløjfes, når de har nået en vis alder. Tjek hvornår din tank skal sløjfes:

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Københavns Kommune
Borgerservice

Tlf: 33 66 33 66

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra København kommune

Vi skal have tømt og afblændet vores olietank.

Vi skal sælge vores hus og mangler desværre dokumentation på, at olietanken er tømt og afblændet. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Mohammad, København

Jordprøver omkring nedgravede olietank

Vi vil gerne have foretaget jordprøver omkring vores nedgravede olietank. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Benny, København

Eftersøgning af nedgravet olietank.

I følge BBR ligger der en nedgravet olietank på min grund, jeg ved dog ikke hvor den er. Kan i eftersøge den og derefter tage jordprøver. Venlig hilsen Patrik, København

Hvad koster det at få gensløjfet min nedgravet olietank?

Hvad koster det, at få gensløjfet min nedgravet olietank? Jeg ved hvor den ligger. Adressen er i Københavns kommune. Venlig hilsen Katrine, København

Opgravning eller gensløjfning af olietank på 6000 liter.

Vi skal have opgravet eller gensløjfet vores nedgravet olietank på 6000 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Dorthe, København

Tilbud på jordprøver ved nedgravet olietank.

Kan i give os et tilbud på, at få taget jordprøver ved vores nedgravet olietank på 2500 liter. Vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Jacob, København

Pris på opgravning og fjernelse af olietank.

Kan i give en pris på opgravning og fjernelse af olietank? Tanken er på 4000 liter og vi bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Thomas, København

Vi skal have taget noget jordprøver.

Vi er ved at købe et hus, hvor der ligger en olietank. Vi kunne godt tænke os, at få taget nogle jordprøver, kan i hjælpe os med det? Venlig hilsen Jacob, København

Tilbud på opgravning og jordprøver af olietank.

Jeg skal bruge et tilbud på opgravning af vores olietank samt jordprøver. Jeg bor i Københavns kommune. Venlig hilsen Louise, København

Lokalisering og gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi har en nedgravet olietank på vores grund. Tanken skal lokaliseres, gensløjfes og der skal tages jordbundsprøver. Venlig hilsen Jonas, København