Sløjfning af olietanke i Hvidovre kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Overjordiske olietanke
Overjordiske olietanke fra før 2000 af stål og under 6.000 liter skal typisk tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret. Overjordiske ståltanke fra fx 1983 skal derfor tages ud af brug senest den 31. december 2013. Tanke ældre end 30 år er allerede ulovlige og dermed ikke omfattet af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.

Nedgravede olietanke
Nedgravede olietanke fra før 2000 af stål (glasfiberarmeret) og under 6.000 liter skal typisk tages ud af brug senest 40 år efter fabrikationsåret. Nedgravede ståltanke fra fx. 1973 skal derfor tages ud af brug senest den 31. december 2013. Tanke ældre end 40 år er allerede ulovlige og dermed ikke omfattet af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip. For nedgravede plasttanke gælder det, at tanken skal tages ud af brug seneste 45 år efter fabrikationsåret.

Hvordan finder jeg ud af, om min tank er for gammel?
Der er flere måder, at finde ud af, om en olietank er for gammel. Det første, man kan gøre, er at kigge på selve tanken, om der sidder en mærkeplade med tankoplysninger. Pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret. Er der fulgt en tankattest med olietanken fremgår fabrikationsåret også af denne.

Såfremt der hverken er mærkeplade på tanken eller forefindes en tankattest, er det muligt, at kommunen har modtaget oplysninger om tanken. Disse oplysninger vil i så fald være på arkivsagen for den pågældende ejendom og indberettet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne kan enten findes elektronisk via ”Den Offentlige Informationsserver” ois.dk (nyt vindue) under ”Ejendom” eller weblager.dk (nyt vindue).

Fortsat oliefyring?
Den første overvejelse er, om man fortsat vil fyre med olie, eller om man vil skifte til den kollektive varmeforsyning. I stort set hele Hvidovre er der enten udlagt naturgas eller fjernvarme, som man kan blive tilsluttet
Der er flere fordele ved kollektiv varmeforsyning:

Ingen jordforureningsrisiko høj forsyningssikkerhed
Fyringsanlægget optager mindre plads
Men der er selvfølgelig forskel på, om oliefyret er så gammelt, at det står foran en snarlig skrotning, eller om det er helt nyt. I tilfælde af at oliefyret er forholdsvist nyt, kan det måske bedre svare sig at få en ny olietank. Oliefyrsteknikeren kan give gode råd herom, næste gang han kommer på besøg.

Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til naturgas/fjernvarme skal den gamle olietank tages ud af brug. Se reglerne for sløjfning af olietank nedenfor.

Flytning af olietank
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Det skal dog anmeldes til kommunen, da nedtagningen kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted er at betragte som en nyetablering.

Sløjfning
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes, enten ved at fjerne tanken fra ejendommen, eller ved at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken.

Husk i den forbindelse, at kommunen skal underrettes om, hvordan tanken sløjfes, og hvordan ejendommen fremover opvarmes. Sløjfning af olietank sker via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Bortskaffelse af restolie/slam og tank
Restindholdet fra olietanken skal bortskaffes som farligt affald. Det kan ske på Hvidovre Kommunes Genbrugsplads, Avedøreholmen 97.

Fjernes tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler (ståltanke) eller på Genbrugspladsen (alle tanktyper). Det kræves typisk, at tanken er skåret over, så det tydeligt kan ses, at den er tømt for olie. Tanken må ikke smides ud med storskrald.

Risiko ved sløjfning af tanke til olieprodukter
Tanke til olie, diesel og benzin, der tages ud af brug, kan stadig indeholde dampe fra olieprodukterne. Der er således risiko for, at disse dampe kan antændes og eksplodere, hvis man skærer i tank eller rørføringer med fx en vinkelsliber. Derfor bør sløjfning og opskæring af en tank til olieprodukter foretages af en sagkyndig, der ved hvordan man forholder sig til denne risiko.

Forsikring
Det er tankejers ansvar, at tank og installationer er lovlige. Konstateres en forurening fra en tank, der skulle have været sløjfet, er forureningen ikke dækket af den forsikringsordning, som alle tankejere lovpligtigt er omfattet af.

Til gengæld betaler en forsikringsordning i et vist omfang for at undersøge og oprense forureninger fra olietanke, som er i brug og er lovlige. Forsikringsordningen bliver betalt af oliebranchen i Danmark.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

males-2142892_640-greenish

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hul på olietank
Går der hul på en olietank, skal man straks melde det til kommunen. I tilfælde af forurening kan kommunen kræve, at ejeren af olietanken betaler for, at forureningen undersøges og renses op. Kommunen kan kræve dette, uanset om tankejeren selv har været skyld i forureningen eller ej.

Miljøtjek
Man kan aftale med sin oliefyrsmontør, at han ved næste besøg foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer. Dette vil sikre, at olietanken lever op til miljøkravene.

Kontaktoplysninger

Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Tlf: 36 39 36 39

Email: pom@hvidovre.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Hvidovre kommune

Hvad koster det at få udarbejdet en gensløjfningsattest?

Vi har vores ejendom til salg, hvor der forefindes en nedgravet olietank. Hvad koster det, at få udarbejdet en gensløjfningsattest? Venlig hilsen Dennis, Hvidovre

Hvad koster det at få lavet en gensløjfning af vores olietank?

Vi har vores ejendom til salg, hvor der forefindes en nedgravet olietank. Hvad koster det, at få undersøgt forholdene og få udarbejdet gensløjfningsattest? Venlig hilsen Dennis, Hvidovre

Gensløjfning af olietank fra 1982.

Jeg er ved at købe et hus, hvor der en en olietank fra 1982, som skal gensløjfes. Adressen er i Hvidovre kommune. Venlig hilsen Tobias, Hvidovre

Opgravning af nedgravet olietank.

Min hustru og jeg står overfor et huskøb og har fundet ud af, at der på grunden ligger en nedgravet olietank. Vi vil gerne have tanken og jorden undersøgt, allerhelst gravet op, inden vi kan købe huset. Venlig hilsen Rasmus, Hvidovre

Tilbud på opgravning af olietank.

Vi ønsker et tilbud på opgravning af en olietank, på vores adresse i Hvidovre kommune. Olietanken blev sløjfet af tidligere ejere i 2019. Venlig hilsen Julie, Hvidovre

Et tilbud på at få opgravet og bortskaffet en sløjfet jordtank

Vi har overtaget et hus og vil gerne modtage et tilbud på at få opgravet og bortskaffet en sløjfet jordtank på 2.500 liter. Ifølge papirerne ligger den i et rosenbed ud mod vejen. Roserne vil værre fjernet inden opgravning går i gang. Venlig hilsen Sanne, Hvidovre

Venligst kontakt mig med tilbud på opgravning af olietank

Venligst kontakt mig med et tilbud på opgravning af en afblændet olietank på 2500 liter. Venlig hilsen Majken, Hvidovre

Tømning af nedgravet olietank, som indeholder olieholdigt sand.

Tømning af nedgravet olietank, som indeholder olieholdigt sand. Venlig hilsen Sofie, Hvidovre

Hvad er prisen for at få olietank afblændet?

Vi er ved at få lagt fjernvarme og under udgravningen til rør finder vi desværre en olietank. Vi fik under huskøb oplyst, at der var en olietank beliggende et andet sted på grunden og en erklæring om at den er afblændet. Virksomheden som graver ud, oplyser, at olietanken de har fundet ikke er afblændet, da…

Fjernelse af nedgravet olietank.

Vi vil gerne have fjerne en nedgravet olietank på 2500 liter. Tanken er beliggende i Hvidovre. Tanken er sløjfet i 2010. Venlig hilsen Mathias, Hvidovre