Sløjfning af olietanke i Glostrup kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Som ejer af en olietank, skal du være opmærksom på en række ting. Etablerer eller sløjfer du en olietank, skal du skriftligt anmelde hhv. afmelde tanken hos kommunen. Hvis din tank er for gammel, er den ulovlig og derfor ikke forsikret. Det kan blive dyrt, hvis tanken lækker og forurener omgivelserne.

Olietanke - regler og ansvar
Drift og etablering af olietanke er reguleret af Olietankbekendtgørelsen. Lovlige olietanke under 6000 l er omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen ikke.

Tjek om din tank er lovlig
Som tankejer er det dit ansvar at sørge for, at din tank er lovlig. Er du i tvivl om din tank er lovlig, kan du få skorstensfejeren eller din oliefyrsmontør til at foretage et tjek. Din tank er blandt andet ulovlig, hvis:

Der er tostrenget rørføring. Det vil sige, at der er returrør mellem oliefyr og –tank.
Tanken ikke har overfyldningsalarm. Det gælder alle overjordiske tanke – også indendørs tanke.
Tanken er ældre end tilladt. Tankens alder fremgår af din tankattest eller tankens mærkat.
Er din tank ulovlig, skal du straks sløjfe den. Selvom din tank overholder alle formelle krav, kan Glostrup Kommune kræve, at du tager den ud af brug, hvis anlægget er i åbenlys uforsvarlig stand.

Du kan ikke få nyt oliefyr
Fra 1. januar 2013 har det været ulovligt at installere oliefyr i nye bygninger. Forbuddet mod oliefyr i nyt byggeri er et led i realiseringen af den nationale vision om dansk uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og gas. Læs mere herom i Energiaftalen.

Fra 1. januar 2016 har det været ulovligt at udskifte dit gamle oliefyr til et nyt. Er din oliekedel mere end 15 år, kan det dog ofte betale sig at skrotte den og etablere eksempelvis fjernvarme, naturgas eller jordvarme.

Afmeld gammel olietank
Senest 4 uger efter din olietank er taget ud af brug, skal du skriftligt afmelde den til os via Byg og Miljø. Vedlæg dokumentation for, at:
tanken er tømt og bundsuget efter gældende regler
bundfald og slam er bortskaffet korrekt som farligt affald til godkendt modtager
selve tanken er bortskaffet korrekt. Opgravede tanke må ikke henligge på ejendomme.
Sløjfningen bliver registreret i Bygge- og Boligregistret (BBR). Som ejer af ejendommen vil du derefter modtage en ny BBR-meddelelse. Du vil dog kun modtage en ny BBR-meddelelse, hvis tanken tidligere var registreret på ejendommen.

Brug VVS’er og grav olietanken op ved sløjfning
Vi anbefaler, at du får et VVS- og slamsugerfirma til at sløjfe tanken og sørge for at dokumentere, at det er gjort korrekt. Vær opmærksom på at forsikringen for private olietanke ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brud. Vi anbefaler derfor at nedgravede olietanke graves op, når tanken sløjfes.

Aldersgrænser for olietanke

Der er faste regler for, hvornår tanke under 6.000 l skal tages ud af brug og sløjfes. Tanke, der er for gamle, er ulovlige. Aldersgrænsen afhænger af, hvilken type tank du har. Oplysninger om din tank fremgår normalt af din tankattest.

Aldersgrænser for nedgravede tanke
Nyere typegodkendte ståltanke: 50 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra omkring år 2000 og frem med indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse.
Ældre typegodkendte ståltanke: 40 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra år 1970-1999 med udvendig korrosionsbeskyttelse.
Andre ståltanke: skal straks sløjfes.
AJVA kugletanke af polyesterplast: 20 år efter nedgravning.
Andre plasttanke: 45 år efter fabrikationsåret, dog tidligst den 31. marts 2015.

Aldersgrænser for overjordiske tanke
Nyere typegodkendte ståltanke: 40 år efter fabrikationsåret. Det er typisk tanke fra omkring år 2000 og frem med indvendig korrosionsbeskyttelse.
Andre ståltanke: 30 år efter fabrikationsåret.
Enkeltvæggede typegodkendte tanke af plast mv: 25 år efter fabrikationsåret.
Dobbeltvæggede typegodkendte tanke af plast mv: 40 år efter fabrikationsåret.
Andre tanke: Skal sløjfes straks.

utæt olietank og jordforurening

Din olietank er forsikret
Olietanke kan forårsage forureninger af jorden. Som ejer af en privat olietank, er du som udgangspunkt omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Men det kræver, at din tank er lovlig. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen ikke.

Du har ansvar for din olietank
Som ejer af en privat olietankeunder 6.000 l, der anvendes til at opvarme mindst 50 % boligareal, er det dit ansvar, at din olietank ikke er årsag til en forurening af jord og/eller grundvand. Det gælder, uanset hvordan forureningen er opstået (se Jordforureningsloven § 48).

Er din tank lovlig, er den dog i langt de fleste tilfælde omfattet af en forsikringsordning, du betaler til via prisen på din olie. Hvis uheldet er ude, dækker den undersøgelser og fjernelse af forureningen. De danske olieselskaber har tegnet forsikringen hos TopDanmark.

Din tank skal være i brug
Forsikringen ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brug. Glostrup Kommune anbefaler derfor, at overjordiske tanke fjernes og nedgravede tanke graves op. Så kan det med det samme konstateres, om tanken har været årsag til en forurening af jorden.

Hvis din olietank bliver utæt eller på anden måde forårsager en olieforurening af jorden, er det vigtigt at du hurtigst muligt forsøger at begrænse skaden og straks anmelder forureningen til kommunen og forsikringsselskabet. Ring 112 ved akut uheld, der kræver øjeblikkelig indgriben. Så kan beredskabet hjælpe med at begrænse skadens omfang.

Find oplysninger om din olietank
Hvis du har brug for oplysninger om din olietank, f.eks. dens type eller alder, er det muligt at du kan finde det i kommunens arkiver. Så kan du se, om din tank er for gammel og skal tages ud af brug.

BBR og kommunens arkiv
Alle de oplysninger, kommunen har omkring olietanke, er nu samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan se oplysninger om din ejendom (herunder olietanke) på den Offentlige Informations Server (OIS). Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er noget, der skal ændres, skal du skrive til natur.miljo@glostrup.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger om din olietank, kan du finde ældre byggesager (frem til og med 2006) i det digitale byggesagsarkiv Weblageret. Har du brug for nyere oplysninger, kan du henvende dig i Borgerservice på Glostrup Rådhus. De har en computer, du kan bruge til at søge i kommunens arkiver og vejleder gerne. Men husk at arkiverne kun indeholder de oplysninger, de enkelte borgere selv har givet os.

Se mærkat på din tank
Ofte er der en mærkat på selve olietanken, hvor fabrikationsår, godkendelsesnummer og andre oplysninger fremgår. På de nedgravede tanke sidder mærkaten ofte under jorden på selve tanken. Den kan dog også sidde ved påfyldningsstudsen. Når du kender alder og type af din olietank, kan du finde ud af om din tank er for gammel. Se Regler og ansvar – sørg for at din olietank er lovlig.

Få mere ud af varmen – udskift dit oliefyr
Dit oliefyr giver varme og varmt vand i dit hus men udleder også CO2, der påvirker klimaet. Olie er jo heller ikke billig. Derfor er det altid sund fornuft at spare på olien. Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af: Isoler dine varmerør og udskift til en ny kondenserende kedel. Overvej om det er på tide at skifte opvarmningsform.

Hvad kan du spare med ny varmekilde?
En gammel oliekedel har et stort energiforbrug. Er din kedel ældre end 15 år, bør den skiftes ud. Udskift til en energieffektiv, kondenserede oliekedel og overvej om det er på tide at skifte opvarmningsform. Ofte kan det betale sig at skifte fra olie til en anden opvarmningsform.

Hvis du skifter fra olie til fjernvarme, kan du spare op til 50 % af dine udgifter til opvarmning og samtidig reducere din CO2-udledning med omkring 65 %. Se om du bor i et fjernvarme- eller naturgasområde. Og brug Energistyrelsens beregner til at se, hvad netop du kan spare ved skift til eksempelvis fjernvarme, varmepumpe eller naturgas.

Få tilskud til energibesparelser - udskift og isoler
Efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Få en professionel installatør til at rådgive dig herom. Brug Energistyrelsens tjekliste for isolering og find inspiration i deres film om energirenovering, varmeregulering og udskiftning af varmekilde.

Få tilskud til energibesparelser
Undersøg om du kan få tilskud til at udskifte dit oliefyr med en ny og mere effektiv opvarmningsform. På Energisparesiden kan du se, om dit energiselskab giver tilskud til isolering og udskiftning af oliefyr.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

Kontaktoplysninger

Miljø, Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Tlf: 4323 6160

Email: natur.miljo@glostrup.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Glostrup kommune

Kan i finde ud af, om der ligger en olietank på vores grund?

Vi kigger på et hus med en olietank i plast. Vi overvejer at få den gravet op, men vi kan ikke finde information om, hvor på grunden den er. Kan I lokalisere den, og hvad vil det koste? Venlig hilsen Magnus, Glostrup

Er der 2 olietanke på min grund?

Jeg har mit hus til salg, hvor der i BBR er registeret 2 nedgravet olietanke på hver 10.000 liter. Kan i finde ud af, om de ligger på min grund? Venlig hilsen William, Glostrup

Jeg vil gerne bestille et tjek vedr. sløjfning af olietank.

Jeg vil gerne bestille et tjek vedr. sløjfning af olietank først ledige dato. Tanken er sandfyldt og blændet i 2004.  Venlig hilsen Ulrick, Glostrup

Kan I hjælpe med dokumentation af olietank?

Hej. Vi har en olietank liggende ind i haven som er afblændet og sløjfet. Vi kan bare ikke finde dokumentation på den. Vi er i gang med at sælge hus og tænker at det kunne være smart at have dokumentation på den. Er det noget i kan hjælpe med? Venlig hilsen Nancy, Glostrup

Tilbud på at få olietank bortskaffet.

Jeg vil gerne have et tilbud på at få olietank bortskaffet. Venlig hilsen Marlene, Glostrup

Tilbud på at få olietank bortskaffet.

Jeg har en fritstående olietank på 1200 liter, stående tæt ved vejen. Jeg vil gerne have et tilbud på at få den bortskaffet. Jeg får brug for en attest/bekræftelse fra jer, så jeg kan afmelde olietanken til kommunen efterfølgende. Venlig hilsen Marlene, Glostrup

Jeg har et spørgsmål vedr. nedgravet olietank.

Jeg har et spørgsmål vedr. nedgravet olietank. Venlig hilsen Brian, Glostrup

Pris på sandfyldning af 1500 liter nedgravet olietank.

Vil I give en pris på sandfyldning af 1500 liter nedgravet olietank. Venlig hilsen Rasmus, Glostrup

Undersøgt om jeg har en nedgravet olietank.

Jeg vil gerne have undersøgt om jeg har en nedgravet olietank. Venlig hilsen Tim, Glostrup

Gensløjfningsattest af olietank.

Hej Fensmark. Der skal alene laves en gensløjfningsattest af olietank. Venlig hilsen Morten, Glostrup