Sløjfning af olietanke i Gladsaxe kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvornår skal jeg sløjfe min villa-olietank?
Der gælder sløjfningsfrister for villa-olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l. Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.
Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag (WebLageret). I nogle tilfælde er det muligt, at fastlægge tankens alder på andre måder.

Sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6000 l

BEMÆRK: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Andre regler
Der findes også en række andre regler for olietanke under 6.000 l. Blandt andet må der ikke være etableret returrør mellem tank og oliefyr, og hvis tanken er overjordisk, skal der være monteret overfyldningsalarm.

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Din olietank er IKKE LOVLIG, hvis:

  • den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system),
  • den er overjordisk og ikke har en overfyldsalarm,
  • den er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S, der har været gravet ned i 20 år eller mere eller har et fabrikationsnummer mellem 1400 og 6800,
  • det fastsatte sløjfningstidspunkt er overskredet, se sløjfning af olietanke

Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din servicemontør.

En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal tømmes og afblændes eller graves op.

Ved afblænding skal følgende foretages:

Tanken skal bundsuges for olierester,
Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afprobbes med slutmuffe,
Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved, bør enten sandfyldes eller opgraves,
Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema, sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal afblændes.

Ved afblænding skal følgende foretages:

Tanken skal bundsugning for olierester,
Tanken skal enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted,
Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal skal afmelde den ved hjælp af Byg og Miljø

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Private ejere af lovlige olietanke under 6000 l er omfattet af en obligatorisk forsikring, der dækker udgifter til en eventuel oprensning af forurening fra tanken.

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for at din olietank er lovlig. Hvis uheldet er ude, og der sker en lækage, eller der på anden måde sker spild fra olietanken, som forårsager en forurening af jorden, dækker forsikringen som udgangspunkt ikke skaden, hvis det viser sig, at tanken er ulovlig. I så fald bliver det dig, der som ejer af tanken kommer til at hæfte for oprensningen af forureningen. Udgifterne til en sådan oprensning kan i alvorlige tilfælde komme op på over flere millioner kr.

Det typiske forløb i forureningssager med forurening fra en villaolietank
Når du kontakter kommunen og fortæller, at du har set tegn på forurening fra din olietank, vil det typiske forløb herefter være, at vi kommer ud og ser på forureningen, vurderer skadens omfang og kontakter forsikringsselskabet. For så vidt olietanken er lovlig, vil forsikringen dække udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger, hvis det viser sig nødvendigt. Det kan tage adskillige uger før resultaterne af forureningsundersøgelsen foreligger. Disse resultater bruges så til at vurdere hvorvidt, det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen og eventuelle afværgeforanstaltninger skal sættes i gang.

Afværgeforanstaltninger kan være en simpel afgravning af den forurenede jord. I nogle tilfælde kan det være fordelagtigt at tage andre midler i brug, som f.eks. udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele, etablering af et ventilationsanlæg i huset eller et beluftet dræn under huset. Tiltagene tilpasses efter situationen, og tidshorisonten for afværgetiltag afhænger af, hvilke tiltag der er sat i gang.

Med hensyn til omfanget af af den obligatoriske forsikring, så dækker denne kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden. Der kan efterlades en restforurening, som f.eks. ligger inde under husets fundament, og dermed er svær eller af andre årsager uforholdsmæssig dyr at fjerne. En sådan restforurening vil ikke udgøre nogen risiko for anvendelsen af huset, men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet.

Grunden vil blive kortlagt, hvis forureningen er af en udbredelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, f.eks. i forbindelse med fremtidig gravearbejde på grunden.

Lovkrav

Olietanke mindre end 6000 l

Der gælder sløjfningsfrister for villa-olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l. Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.
Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag (WebLageret). I nogle tilfælde er det muligt, at fastlægge tankens alder på andre måder.

Sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6000 l
I skemaet nedenfor er sløjfningsfristerne for de almindeligt forekommende tanktyper angivet.

BEMÆRK: Kommunen har mulighed for at dispensere fra fristen for sløjfning, i op til 2 år i områder, hvor fjernvarme er på vej.

Andre regler
Der findes også en række andre regler for olietanke under 6.000 l. Blandt andet må der ikke være etableret returrør mellem tank og oliefyr, og hvis tanken er overjordisk, skal der være monteret overfyldningsalarm.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

MILJØ
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Tlf: 39 57 58 51

Email: miljo@gladsaxe.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

barrels-green

Andre forespørgsler fra gladsaxe kommune

Tilbud på gensløjfning af nedgravet olietank.

Vi skal bruge et tilbud på gensløjfning af vores nedgravet olietank. Hvis tanken bliver fundet skal den gensløjfes. Venlig hilsen Tine, Gladsaxe

Opgravning og bortskaffelse af 2500 liter nedgravet olietank.

Jeg vil gerne have et tilbud på opgravning og bortskaffelse af en 2500 liter nedgravet olietank. Jeg bor i Gladsaxe. Venlig hilsen Pernille, Gladsaxe

Tilbud på fjernelse af nedgravet olietank.

Kan i give mig et tilbud på fjernelse af en nedgravet olietank, jeg bor i Gladsaxe kommune. Venlig hilsen Inge, Gladsaxe

Kan i gensløjfe vores olietank?

Vi er ved at sælge vores hus og har en olietank i haven. På BBR står der den er lukket af, men det er den ikke. Er det noget I kan hjælpe med og hvad koster det? Venlig hilsen Rie, Gladsaxe

Fjernelse af fritstående olietank.

Jeg ville gerne have fjernet en fritstående olietank, der står i vores fyrrum. Jeg bor i Gladsaxe kommune, håber i kan hjælpe med opgaven. Venlig hilsen Jesper, Gladsaxe

Tilbud på sløjfning samt opgravning af olietank.

Jeg skifter til jordvarme i denne uge, og skal derfor bede om et tilbud på tømning og sløjfning af olietank. Alternativt ville jeg også gerne bede om et tilbud på opgravning. Venlig hilsen Preben, Gladsaxe

Jeg har en nedgravet olietank, som skal graves op.

Jeg har i dag en nedgravet olietank som er sløjfet og blændet, men som jeg gerne vil have gravet op, afskaffet samt registeret. Jeg håber I kan være behjælpelige med at give en pris her på. Venlig hilsen Simone, Gladsaxe

Jeg skal have fjernet en gammel spildolietank.

Jeg skal have fjernet en gammel spildolietank. Jeg har fået den tømt, så der kun er slam tilbage. Jeg bor i Gladsaxe kommune. Venlig hilsen Martin, Gladsaxe

Hvad koster en gensløjfningsattest?

Hej. Min mor er ved at sælge sit hus og får brug for en genløsningsattest. Kan I oplyse hvad det koster? og hvad det indebærer? Venlig hilsen Søsser, Søborg

Tømning og bortskaffelse af olietank.

Tømning og bortskaffelse af olietank. Inklusive afmeldingsattest til kommune. Fritstående. Størrelse 1200 liter. Pt indeholdende 1000 liter olie. Venlig hilsen Steen, Gladsaxe