Sløjfning af olietanke i Fredericia kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvordan sløjfer man en olietank?
Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravet olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så der undgås sammenstyrtning.

Kravene til olietanke afhænger af tankens størrelse, og om den står på jorden, eller om den er nedgravet;

Olietanke < 6.000 liter (Villaolietank)
Mellemstore tanke > 6000 liter (Erhvervsolietank) Nedgravede tanke mellem 6.000 liter og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 l og 20.000 liter
Store olietanke; Nedgravede tanke >100.000 liter og overjordiske tanke >200.000 liter.
Det er tankejers eller brugers ansvar, at olietanke er lovlige, og det er matrikelejerens ansvar, at tanken er registreret i BBR. Det er os, som kommunen, der har tilsynspligten med olietanke.

Du skal altid melde det til kommunen, når du etablerer en olietank, og du skal også melde det til kommunen, hvis du tager en olietank helt ud af brug.

Villaolietanke
Terminer for sløjfning og forsikring
En villaolietanke har en begrænset levetid, og Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige tanktyper skal sløjfes.

Du skal være opmærksom på:

Overjordiske ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 30 år efter, at de er fremstillet.
Tanke, der er ældre end 30 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
Nedgravede glasfiberarmerede ståltanke fra før 2000, og under 6.000 liter, skal typisk sløjfes senest 40 år efter, at de er fremstillet.
Tanke, der ældre end 40 år, er allerede ulovlige og derfor ikke dækket af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.
Nedgravede plasttanke skal sløjfes seneste 45 år efter, at de er fremstillet.
Du kan se alle terminerne for villaolietanke i Miljøstyrelsens sløjfningsterminer.

Det er dit ansvar, som tankejer, at tank og installationer er lovlige. Bliver der opdaget en forurening fra en tank, som skulle have været sløjfet, er forureningen ikke dækket af den forsikringsordning, som alle tankejere lovpligtigt er dækket af. Du kan evt. aftale med din oliefyrsmontør, at han ved næste besøg laver et miljøtjek af olietanken for at sikre, at olietanken og installationerne lever op til miljøkravene.

Du kan se, hvor gammel din olietanke er på olietanknings mærkeplade. Pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret. Tankens fabrikationsår står også på tankattesten, og det er også muligt, at tankoplysningerne står i BBR- registreret(Bygnings- og Boligregistret). Oplysningerne kan du finde elektronisk via ”Den Offentlige Informationsserver” under ”Ejendom”.

Sløjfning af olietank
Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan du sløjfe den enten ved:
at fjerne tanken fra ejendommen, eller at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret og blænde tanken af, så det ikke er muligt længere at fylde fyringsolie i tanken.
Restindholdet fra olietanken skal du fjerne som farligt affald. Det kan du gøre på Fredericia Kommunens genbrugspladser.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på Genbrugspladsen.

Tanke til olie, diesel og benzin, der bliver sløjfet, kan stadig indeholde dampe fra olieprodukterne. Der er derfor risiko for, at disse dampe kan blive antændes og eksplodere, hvis man skærer i tank eller rørføringer med f.eks. en vinkelsliber. Derfor bør sløjfning og opskæring af en tank til olieprodukter udføres af en sagkyndig, der ved, hvordan man forholder sig til denne risiko.

Du skal, mår du melder sløjfning af tanken ind til os, lægge dokumentation for hvordan du vil fjerne restindhold og eventuelt olietank og oplyse os om, hvordan du vil opvarme din ejendom fremover.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal laves efter retningslinjer, som er beskrevet i Olietankbekendtgørelsen og af en særlig sagkyndig. Det er tankejeren/-brugerens ansvar at sikre sig, at den der laver inspektionen har erfaring eller uddannelse inden for området.

Anmeld ny og afmeld brugt olietank på Byg & Miljø
Du skal anmelde til os, at du opstiller en olietank mindst 14 dage før, at du begynder på arbejdet. Hvis du ikke skal bruge tanken til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du anmelde olietanken ind til os en måned før, du begynder på arbejdet.

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende din afmeldelse til os senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

Hvor kan man se olietankens levetid?
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsåret er opgivet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Hul på en olietank
Går der hul på eller sker der spild fra en olietank, skal du straks melde det til Miljø ved Fredericia Kommune.

I tilfælde af forurening kan vi kræve, at ejeren af olietanken betaler for, at forureningen bliver undersøgt og renset op. Det kan vi kræve uanset, om tankejeren har været skyld i forureningen eller ej.
Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af jord, grundvand og drikkevandet.
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet
Reglerne beskriver kravene til tanken og til opstilling, brug og sløjfning af tanken. Du skal være opmærksom på, at hvis reglerne ikke bliver fulgt, kan tanken være ulovlig, og så er du sandsynligvis ikke dækket af forsikringen, hvis der sker olieudslip fra tanken.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Natur & Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Tlf: 7210 7000

Email: kommunen@fredericia.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Fredericia kommune

Jeg skal bruge en gensløjfningsattest i forbindelse med hussalg.

Jeg skal bruge en gensløjfningsattest i forbindelse med hussalg. I følge BBR er den afblændet i 1984, men der findes ikke noget dokumentation på dette. Venlig hilsen Carsten, Fredericia

Tjek af nedgravet olietank.

Vi er ved at købe en ejendom, hvor vi skal have tjekket om olietanken er afblændet korrekt? Jeg bor i Fredericia kommune. Venlig hilsen Bo, Fredericia

Tilbud på opgravning af olietank.

I forbindelse med vi skal have lavet ny indkørsel, vil vi gerne have et tilbud på, at få gravet vores olietank op. Vi bor i Fredericia kommune. Venlig hilsen Martin, Fredericia

Fjernelse af diesel tank.

Tak for snakken i går. Fjernelse af diesel tank. Venlig hilsen Martin, Fredericia

Tilbud på sløjfning af nedgravet olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på sløjfning af en nedgravet olietank. Jeg bor i Fredericia. Venlig hilsen Jesper, Fredericia

Jeg ville gerne fylde min tank med sand.

Jeg har en 1000 liter olietank der skal sløjfes. Den er tømt, men tænker måske at fylde den med sand. Kan i hjælpe med det og hvad vil det koste. Venlig hilsen Lars, Fredericia

Pris på afpropning af olietank.

Jeg skal have sløjfet min olietank. Jeg har tømt den for olie, men mangler afpropning mv. Måske er det en god ide at få fyldt sand i den. Kan I hjælpe med den opgave og hvad koster det? Venlig hilsen Lars, Fredericia

Vi skal have fjernet en gammel nedgravet olietank.

I forbindelse med hussalg skal vi have fjernet en gammel nedgravet olietank. Der ligger et papir på den er afblændet, men det er ikke en gyldig attest mere. Den er placeret under carport og størrelse er ukendt. Hvornår og til ca. hvilke pris vil I kunne udføre opgaven? Venlig hilsen Rasmus, Fredericia

Tjek af olietank.

Vi er ved at købe et hus, hvor der ligger en olietank, som muligvis er blevet sløjfet i 2014. Kan i hjælpe os? Venlig hilsen Anne, Fredericia

Er i tvivl om min olietank er gravet op.

Er i tvivl om min olietank er gravet op for flere år siden. Og jeg skal kunne bevise det, grundet hussalg. Hvad koster det og få en ud med en detektor? Venlig hilsen Lene, Fredericia